Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Mistaakees
Reposted fromelegy elegy viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
9991 cf92 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
6285 7f26
#taktoja
Reposted fromyourjinx yourjinx viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viakarr4mba karr4mba
Mistaakees
7024 25b2
Mistaakees
7930 ab4e
Reposted frommiejmniej miejmniej vialexxie lexxie
Mistaakees
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viadarka darka
Mistaakees
Ta miłość jest bezinteresowna: Teresa niczego nie chce od Karenina. Nie domaga się od niego nawet miłości. Nigdy nie zadawała sobie pytań, które dręczą ludzkie pary: czy mnie kocha? Czy kochał kogoś bardziej niż mnie? Czy kocha mnie bardziej, niż ja kocham jego? Możliwe, że te wszystkie pytania, które domagają się potwierdzenia miłości, które ją mierzą, badają, przesłuchują, również niszczą ją w zarodku. Możliwe, że nie jesteśmy w stanie kochać właśnie dlatego, że pragniemy być kochani, to jest dlatego, że domagamy się czegoś od tego drugiego (miłości), zamiast przystępować do niego bez żadnych wymagań i pragnąć wyłącznie jego obecności. I jeszcze coś: Teresa przyjęła Karenina takiego, jakim był, nie chciała go zmieniać na swoje podobieństwo, nie chciała zabierać mu samego siebie, nie była zazdrosna o jego tajemne uczucia. Wychowywała go nie dlatego, że chciała go przetworzyć (jak mąż chce przetworzyć swą żonę, a żona męża), ale tylko po to, aby, nauczyć go elementarnego języka, który im umożliwiał wzajemne porozumienie i wspólne życie.
— M Kundera / "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromciarka ciarka viadarka darka
Mistaakees
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viadarka darka
Mistaakees
7678 f3d4
Mistaakees
0800 f7a2
DO ZAPAMIĘTANIA DROGIE PANIE!
Mistaakees

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

July 09 2015

Mistaakees
7412 640e 500
James Dean in Times Square, New York City, 1955
Mistaakees
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Mistaakees
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Mistaakees

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viamyparty myparty
Mistaakees
9149 6ab2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl